15:36:25 - چهار شنبه 27 نوامبر 2019
لغو روادید ورود به نخجوان آذربایجان شمالی
لغو روادید ورود به نخجوان آذربایجان شمالی بنا به این گزارش، از تاریخ دهم آذرماه سال جاری روادید ورود به نخجوان لغو می شود. بر این اساس مسافران می توانند از تاریخ دهم آذرماه جاری بدون دریافت روادید وارد خاک نخجوان شده و به مدت ۱۵ روز اقامت داشته باشند.

لغو روادید ورود به نخجوان آذربایجان شمالی

بنا به این گزارش، از تاریخ دهم آذرماه سال جاری روادید ورود به نخجوان لغو می شود.

بر این اساس مسافران می توانند از تاریخ دهم آذرماه جاری بدون دریافت روادید وارد خاک نخجوان شده و به مدت ۱۵ روز اقامت داشته باشند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH