15:41:52 - چهار شنبه 27 نوامبر 2019
آزمایش رادارهای سیستم موشکی اس -400 ترکیه
آزمایش رادارهای سیستم موشکی اس -400 ترکیه ترکیه رادارهای سیستم دفاع موشکی اس-400 که از روسیه دریافت کرده را آزمایش کرد.

آزمایش رادارهای سیستم موشکی اس -400 ترکیه

ترکیه رادارهای سیستم دفاع موشکی اس-400 که از روسیه دریافت کرده را آزمایش کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH