6:42:32 - جمعه 29 نوامبر 2019
هلاکت عضو ارشد پ.ک.ک در شمال عراق
هلاکت عضو ارشد پ.ک.ک در شمال عراق براعت افشین عضو ارشد تشکیلات زنان گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و جای گرفته در لیست قرمز مبارزه با ترور ترکیه ، در عملیات سازمان امنیت این کشور در سنجار به هلاکت رسید.

هلاکت عضو ارشد پ.ک.ک در شمال عراق

براعت افشین عضو ارشد تشکیلات زنان گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و جای گرفته در لیست قرمز مبارزه با ترور ترکیه ، در عملیات سازمان امنیت این کشور در سنجار به هلاکت رسید.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH