6:44:22 - جمعه 29 نوامبر 2019
محبوب عمی صاحب گاو شد
محبوب عمی صاحب گاو شد با تلاش جمعی از مهندسان آذربایجان و گروه سبز اندیشان تبریز، محبوب عمی که گاو خود را در زلزله میانه از دست داده بود ، دوباره صاحب گاو شد. تورکون تورکدن باشقا دوستو یوخدور

محبوب عمی صاحب گاو شد

با تلاش جمعی از مهندسان آذربایجان و گروه سبز اندیشان تبریز، محبوب عمی که گاو خود را در زلزله میانه از دست داده بود ، دوباره صاحب گاو شد.

تورکون تورکدن باشقا دوستو یوخدور

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH