6:48:16 - جمعه 29 نوامبر 2019
کمیاب شدن کپسول گاز در اردبیل
کمیاب شدن کپسول گاز در اردبیل بر اساس بررسی های گاز فروشی های شهر اردبیل، پس از سهمیه بندی بنزین، پخش کپسول گاز شهری به شدت کاهش پیدا کرده به طوریکه بسیاری از مردم و به خصوص کارگاه های فنی با مشکل مواجه شده اند. این کمبود از استانهای دیگر نیز گزارش شده است بطوریکه […]

کمیاب شدن کپسول گاز در اردبیل

بر اساس بررسی های گاز فروشی های شهر اردبیل، پس از سهمیه بندی بنزین، پخش کپسول گاز شهری به شدت کاهش پیدا کرده به طوریکه بسیاری از مردم و به خصوص کارگاه های فنی با مشکل مواجه شده اند.

این کمبود از استانهای دیگر نیز گزارش شده است بطوریکه مردم گاهی ساعتها در صف های طویل کپسول گاز می ایستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH