6:51:46 - جمعه 29 نوامبر 2019
بررسی نقش سه تشکیلات تورک جغرافیای موسوم به ایران در جایگاه اپوزوسیون حکومت ایران در کتاب «مرکز مطالعات ایران» آنکارا
بررسی نقش سه تشکیلات تورک جغرافیای موسوم به ایران در جایگاه اپوزوسیون حکومت ایران در کتاب «مرکز مطالعات ایران» آنکارا مرکز مطالعات ایران در آنکارا با انتشار کتابی با همین عنوان به بررسی احزاب و تشکیلات مخالف حکومت ایران پرداخته‌است. همچنین در این کتاب امکان همکاری و اتحاد تشکیلات‌های گاموح(گونئی آذربایجان میللی اویانیش حرکاتی)، گاماج(گونئی […]

بررسی نقش سه تشکیلات تورک جغرافیای موسوم به ایران در جایگاه اپوزوسیون حکومت ایران در کتاب «مرکز مطالعات ایران» آنکارا

مرکز مطالعات ایران در آنکارا با انتشار کتابی با همین عنوان به بررسی احزاب و تشکیلات مخالف حکومت ایران پرداخته‌است.

همچنین در این کتاب امکان همکاری و اتحاد تشکیلات‌های گاموح(گونئی آذربایجان میللی اویانیش حرکاتی)، گاماج(گونئی آذربایجان آزادلیق جبهه‌سی) و جنبش تورکمن صحرا به عنوان سه تشکیلات مهم تورک‌های جغرافیای موسوم به ایران، در جایگاه اپوزوسیون حکومت ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH