6:53:58 - جمعه 29 نوامبر 2019
دستور رئیس جمهور چین : “در مبارزه با ایغورها بدون مرحمت برخورد کنید.”
دستور رئیس جمهور چین : “در مبارزه با ایغورها بدون مرحمت برخورد کنید.” نیویورک تایمز اسناد طبقه بندی شده حزب کمونیست چین را بدست آورده است که در یکی از این اسناد رئیس جمهور چین دستور اکید داده است که با تورکهای اویغور در سین کیانگ به شدت و بدون مرحمت برخورد شود.

دستور رئیس جمهور چین :

“در مبارزه با ایغورها بدون مرحمت برخورد کنید.”

نیویورک تایمز اسناد طبقه بندی شده حزب کمونیست چین را بدست آورده است که در یکی از این اسناد رئیس جمهور چین دستور اکید داده است که با تورکهای اویغور در سین کیانگ به شدت و بدون مرحمت برخورد شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH