6:55:14 - جمعه 29 نوامبر 2019
علی ابراهیمی فعال ملی آذربایجان جنوبی ساکن تهران شهر نسیم شهر (اکبر آباد) در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ بازداشت شده است
علی ابراهیمی فعال ملی آذربایجان جنوبی ساکن تهران شهر نسیم شهر (اکبر آباد) در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ بازداشت شده است و تا این لحظه هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت وی در دست نیست.

علی ابراهیمی فعال ملی آذربایجان جنوبی ساکن تهران شهر نسیم شهر (اکبر آباد) در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ بازداشت شده است و تا این لحظه هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت وی در دست نیست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH