7:02:29 - جمعه 29 نوامبر 2019
پلیس ایتالیا طرح تشکیل یک حزب نازی را در این کشور خنثی کرد.
پلیس ایتالیا طرح تشکیل یک حزب نازی را در این کشور خنثی کرد. پلیس ایتالیا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در جریان تحقیقات دو سالۀ خود به وجود طرحی برای تشکیل یک حزب جدید نازی در این کشور پی برده‌ و حتی در همین راستا موفق به کشف یک انبار اسلحه شده‌ است.

پلیس ایتالیا طرح تشکیل یک حزب نازی را در این کشور خنثی کرد.

پلیس ایتالیا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در جریان تحقیقات دو سالۀ خود به وجود طرحی برای تشکیل یک حزب جدید نازی در این کشور پی برده‌ و حتی در همین راستا موفق به کشف یک انبار اسلحه شده‌ است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH