9:15:05 - شنبه 30 نوامبر 2019
اینترنت موبایل خوزستان و سیستان و بلوچستان هنوز وصل نشده است
اینترنت موبایل خوزستان و سیستان و بلوچستان هنوز وصل نشده است دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان، دو استانی هستند که هنوز به اینترنت موبایل وصل نشده‌اند.

اینترنت موبایل خوزستان و سیستان و بلوچستان هنوز وصل نشده است

دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان، دو استانی هستند که هنوز به اینترنت موبایل وصل نشده‌اند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH