9:18:31 - شنبه 30 نوامبر 2019
ترکیه ششمین مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران شد.
ترکیه ششمین مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران شد. ترکیه به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده انتخاب شد. شایان ذکر است که غرفه های ترکیه در نمایشگاه بین المللی تهران، از استقبال بی نظیر ملت تورک آذربایجان جنوبی برخوردار است.

ترکیه ششمین مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران شد.

ترکیه به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده انتخاب شد.

شایان ذکر است که غرفه های ترکیه در نمایشگاه بین المللی تهران، از استقبال بی نظیر ملت تورک آذربایجان جنوبی برخوردار است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH