12:56:58 - یکشنبه 1 دسامبر 2019
برنامه زنده با موضوع اعتراضات مردمی در آزربایجان جنوبی و ایران
برنامه زنده با موضوع اعتراضات مردمی در آزربایجان جنوبی و ایران با حضور: دکتر ائلیار ماکویی دکتر ژاله تبریزی صابر زمانی

برنامه زنده با موضوع اعتراضات مردمی در آزربایجان جنوبی و ایران

با حضور:
دکتر ائلیار ماکویی
دکتر ژاله تبریزی
صابر زمانی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH