6:15:47 - سه شنبه 3 دسامبر 2019
مجلس ملی جمهوری آذربایجان شمالی منحل شد.
مجلس ملی جمهوری آذربایجان شمالی منحل شد. شورای سیاسی حزب حاکم “آذربایجان نوین” که اکثریت کرسی‌های مجلس ملی جمهوری آذربایجان شمالی را در اختیار دارد، هفته گذشته طرح انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در این کشور را به مجلس ارائه کرد . بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان شمالی تصمیم درباره […]

مجلس ملی جمهوری آذربایجان شمالی منحل شد.

شورای سیاسی حزب حاکم “آذربایجان نوین” که اکثریت کرسی‌های مجلس ملی جمهوری آذربایجان شمالی را در اختیار دارد، هفته گذشته طرح انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در این کشور را به مجلس ارائه کرد .

بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان شمالی تصمیم درباره برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام توسط رئیس جمهوری این کشور صادر می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH