12:13:20 - سه‌شنبه 3 دسامبر 2019
همچنان اسم باشگاه تیراختور آزربایجان توسط سازمان لیگ تراکتورسازی تبریز نوشته می شود!!!
همچنان اسم باشگاه تیراختور آزربایجان توسط سازمان لیگ تراکتورسازی تبریز نوشته می شود!!! باشگاه تیراختور باید با ارسال نامه ای به فدراسیون و سازمان لیگ و همچنین صدا و سیما، خواستار استفاده از نام صحیح باشگاه شود.

همچنان اسم باشگاه تیراختور آزربایجان توسط سازمان لیگ تراکتورسازی تبریز نوشته می شود!!!

باشگاه تیراختور باید با ارسال نامه ای به فدراسیون و سازمان لیگ و همچنین صدا و سیما، خواستار استفاده از نام صحیح باشگاه شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH