18:33:08 - دوشنبه 9 دسامبر 2019
ترکیه در فهرست کشورهای شاخص توسعه انسانی بسیار بالا
ترکیه در فهرست کشورهای شاخص توسعه انسانی بسیار بالا براساس این گزارش، شاخص توسعه انسانی ترکیه در سال 2018 با کسب اعتبار 0.806 و رتبه 59 در میان 189 کشور برای اولین بار وارد فهرست «شاخص توسعه انسانی بسیار بالا» شد.

ترکیه در فهرست کشورهای شاخص توسعه انسانی بسیار بالا

براساس این گزارش، شاخص توسعه انسانی ترکیه در سال 2018 با کسب اعتبار 0.806 و رتبه 59 در میان 189 کشور برای اولین بار وارد فهرست «شاخص توسعه انسانی بسیار بالا» شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH