6:28:52 - سه شنبه 10 دسامبر 2019
اقتصاد وخیم ایران و انباشت نفت در دست رژیم ایران
اقتصاد وخیم ایران و انباشت نفت در دست رژیم ایران دولت به طلبکاران خود نفت خام می‌دهد! اقتصاد رژیم ایران به حدی ضعیف و وخیم شده که می خواهد بدهی‌های قطعی خود تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی را با تحویل نفت به این اشخاص تسویه کند.

اقتصاد وخیم ایران و انباشت نفت در دست رژیم ایران

دولت به طلبکاران خود نفت خام می‌دهد!

اقتصاد رژیم ایران به حدی ضعیف و وخیم شده که می خواهد بدهی‌های قطعی خود تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی را با تحویل نفت به این اشخاص تسویه کند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH