19:44:00 - یکشنبه 23 فوریه 2020
اکثر کشورهای همسایه ایران همه مرزهای (زمینی، هوایی و دریایی) خود با این کشور را بستند.
اکثر کشورهای همسایه ایران همه مرزهای (زمینی، هوایی و دریایی) خود با این کشور را بستند. پس از تورکیه، عراق، امارات، کویت، عربستان، کشورهای آذربایجان شمالی، ترکمنستان شمالی، افغانستان و پاکستان نیز تمامی مرزهای خود با ایران به دلیل گسترش شیوع کرونا در این کشور را، بستند.

اکثر کشورهای همسایه ایران همه مرزهای (زمینی، هوایی و دریایی) خود با این کشور را بستند.

پس از تورکیه، عراق، امارات، کویت، عربستان، کشورهای آذربایجان شمالی، ترکمنستان شمالی، افغانستان و پاکستان نیز تمامی مرزهای خود با ایران به دلیل گسترش شیوع کرونا در این کشور را، بستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH