11:39:24 - دوشنبه 24 فوریه 2020
اولین مورد مبتلا به کرونا در عراق یک ایرانی است؛ دولت عراق از ابتلای یک طلبه ایرانی در نجف به کرونا خبر داد که از ایران برگشته است.
اولین مورد مبتلا به کرونا در عراق یک ایرانی است؛ دولت عراق از ابتلای یک طلبه ایرانی در نجف به کرونا خبر داد که از ایران برگشته است.

اولین مورد مبتلا به کرونا در عراق یک ایرانی است؛ دولت عراق از ابتلای یک طلبه ایرانی در نجف به کرونا خبر داد که از ایران برگشته است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH