13:35:02 - یکشنبه 22 مارس 2020
معاون رئیس جمهور ترکیه: برای مبارزه با ویروس کرونا به جمهوری تُرک قبرس شمالی به منظور رفع نیازهای اولیه این کشور در مرحله اول 72 میلیون لیر کمک مالی ارائه کردیم.
معاون رئیس جمهور ترکیه: برای مبارزه با ویروس کرونا به جمهوری تُرک قبرس شمالی به منظور رفع نیازهای اولیه این کشور در مرحله اول 72 میلیون لیر کمک مالی ارائه کردیم.

معاون رئیس جمهور ترکیه: برای مبارزه با ویروس کرونا به جمهوری تُرک قبرس شمالی به منظور رفع نیازهای اولیه این کشور در مرحله اول 72 میلیون لیر کمک مالی ارائه کردیم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH