14:04:04 - یکشنبه 22 مارس 2020
دولت افغانستان چند دیپلمات سفارت ایران در کابل را بدلیل جاسوسی به نفع سپاه پاسداران از این کشور اخراج کرد.
دولت افغانستان چند دیپلمات سفارت ایران در کابل را بدلیل جاسوسی به نفع سپاه پاسداران از این کشور اخراج کرد.

دولت افغانستان چند دیپلمات سفارت ایران در کابل را بدلیل جاسوسی به نفع سپاه پاسداران از این کشور اخراج کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH