22:32:35 - دوشنبه 23 مارس 2020
عربستان سعودی برای مهار ویروس کرونا به مدت سه هفته حکومت نظامی اعلام کرد
عربستان سعودی برای مهار ویروس کرونا به مدت سه هفته حکومت نظامی اعلام کرد افرادی که مشاغل ضروری دارند از جمله کادر پزشکی، شاغلان در ارتش، و یا اشخاص فعال در حوزه ارتباطات و رسانه، امور مالی، و تولید محصولات غذایی از این فرمان مستثنی هستند.

عربستان سعودی برای مهار ویروس کرونا به مدت سه هفته حکومت نظامی اعلام کرد

افرادی که مشاغل ضروری دارند از جمله کادر پزشکی، شاغلان در ارتش، و یا اشخاص فعال در حوزه ارتباطات و رسانه، امور مالی، و تولید محصولات غذایی از این فرمان مستثنی هستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH