خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/09/06 10:05
شناسه خبر : 8749

جامه پوپولیسم بر تن راسیستهای واپسگرا

...

https://www.youtube.com/watch?v=6-2H5K8IOCk
تحریریه ۵۰میلیون