» قادین
  • خودکشی دختر جوان ۲۵ ساله این بار در توفارقان(آذرشهر)
  • ✅ ماههای اخیر مرگبار ترین روزها برای آزربایجان جنوبی بوده بطوریکه افزایش اخبار خودکشی جوانان آزربایحانی تامل برانگیز است ➖تا جائیکه خودکشی جوانان به بحرانی اجتماعی در آزربایجان جنوبی تبدیل شده است. این بار یک دختر ٢۵ ساله در توفارقان(آذر شهر) دست به خودکشی زد. ➖این دختر جوان ۲۵ ساله، صبح امروز چهارشنبه، در پل […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH