» آذربایجانی
  • برگزاری دادگاه مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی
  • برگزاری دادگاه مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی 🔹امروز یکشنبه به مورخه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ مجتبی پروین فعال ملی مدنی آذربایجانی پیرو ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به ایشان ارسال شده بود جهت ارائه دفاعیات در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل حاضر گردیده اند. 🔹علت تشکیل جلسه طبق ابلاغیه […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH