» افراطیون کرد
  • چرا با جریان های افراطی کردی مخالفیم؟
  • انتخاب یک کرد افراطی به سمت مشاور شهرداری تبریز و اعتراضات گسترده فعالین ملی آذربایجان در سایه شبکه های اجتماعی و در نهایت برکناری وی بهانه ای شد تا بصورت خلاصه چرایی حساسیت فعالین و مردم آذربایجان را نسبت به برخی از فعالین سیاسی و جریانات کردی بیان شود. ضمن تبریک این موفقیت به ملت […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH