» بیکاری و صنعت بی صاحب توریسم!
  • بیکاری و صنعت بی صاحب توریسم!
  • بیکاری و صنعت بی صاحب توریسم! در دنیای امروزی توریسم مقوله ای بسیار مهم از حیث کسب ثروت و ایجاد اشتغال و ارتباط بین جوامع مختلف بشری محسوب می گردد بطوریکه در کشورهای پیشرفته به مقوله توریسم به دید یک صنعت آنهم صنعتی بسیار مهم و تاثیر گذار نگریسته می گردد. در صنعت توریسم، یک […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH