» تحریف نام های تورکی
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH