» حامد الله‌وردی پور
  • آزادی مشروط“حامد الله‌وردی پور” از زندان تبریز
  • “حامد الله‌وردی پور” فعال ملی و زندانی سیاسی آزربایجانی به صورت مشروط از زندان تبریز آزاد گردید! به نقل از اؤیرنجى : حامد الله‌وردی پور فعال ملی و سیاسی آزربایجانی ساکن سولدوز که در زندان تبریز در حال گذران هفت ماه حبس تعزیری‌اش بود ، به صورت مشروط آزاد شد. به گزارش اؤیرنجى : منابع […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH