» شرق آزربایجان
  • شرق آزربایجان :آستارا در تأمین منابع آبی با مشکل مواجه است
  • مدیر امور آبفار آستارا با بیان اینکه به لحاظ پایین بودن اعتبارات عمرانی این شهرستان در تأمین منابع آبی با مشکل مواجه هستیم، علی‌رضا ملکی‌نژاد اظهار کرد:به لحاظ پایین بودن اعتبارات عمرانی این شهرستان در تأمین منابع آبی با مشکل مواجه هستیم، افزود: در شهرستان آستارا به دلیل ماسه‌دار بودن زمین از منابع آبی زیرزمینی […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH