12:24:43 - یکشنبه 3 دسامبر 2017
اشتراک تشکیلات گاموح در کنفرانس “تورک دونیاسی نین قانایان یاراسی تورکمن ائلی”با سخنرانی ارشاد صالحی و اهدای پرچم آزربایجان جنوبی و پیراهن تراختور به ارشاد صالحی
دکتر ائلیار ماکویی، معاون ارتباطات رهبری تشکیلات گاموح و عضو کمیته مرکزی گاموح از آزربایجان جنوبی ضمن تشکر از اظهارات جناب ارشاد صالحی در این کنفرانس افزوند: آزربایجان جنوبی هر زمان و همیشه حامی کرکوک و تورکمن های عراق بوده و خواهد بود،

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH