خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/08/25 10:08
شناسه خبر : 324

مصاحبه دکتر محمودعلی چهرگانی رهبر حرکت ملی آذربايجان جنوبی در گوناز تی وی

مصاحبه دکتر محمودعلی چهرگانی رهبر حرکت ملی آذربايجان جنوبی در گوناز تی وی   ...

مصاحبه دکتر محمودعلی چهرگانی رهبر حرکت ملی آذربايجان جنوبی در گوناز تی وی