14:32:38 - شنبه 15 دسامبر 2018
همزمان با سالگرد حکومت ملی آزربایجان صورت گرفت ؛ اهتزاز پرچم حرکت ملی آزربایجان و توزیع اعلامیه بیداری ملی و حرکت ملی در شهرهای آزربایحان جنوبی بخش دوم +ویدئو و تصاویر
دیوار نویسی گسترده در شهرهای آزربایجان که تصاویر و فیلم های آن در فضای مجازی دست به دست میشود نمود دیگر این چالش بود که در نوع خود ابتکار عملی نو از فعالین آزربایجانی میباشد.

همزمان با سالگرد حکومت ملی آزربایجان صورت گرفت ؛ اهتزاز پرچم حرکت ملی آزربایجان و توزیع اعلامیه بیداری ملی و حرکت ملی در شهرهای آزربایحان جنوبی

50میلیون تورک ؛ طی روزهای اخیر همزمان با ۷۳مین سالگرد حکومت ملی آزربایجان در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی گروه های مردمی با پیوستن به چالش ۲۱آذر با اهتزاز پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی و توزیع اعلامیه ای باعنوان بیداری ملی و حرکت ملی در شهرهای مختلف آزربایجان مشارکت کردند.
این حرکت که با ابتکار عمل فعالین ملی _ مدنی و شاخه جوانان تشکیلات #گاموح مطرح شده بود با استقبال گسترده در توده های مختلف مردمی از اصناف ، دانشجویان ، دانش آموزان ،کارگران، ملعمان و..‌ همراه گشته و ادامه دارد.
تهیه تصاویر و فیلم از پرچم حرکت ملی آزربایجان بعنوان سمبل مبارزه حرکت ملی آزربایجان و دعوت به پیوستن به این چالش رویدادی بینطیر بود که با حمایت همه جانبه و تلاش شبانه روزی جوانان آزربایجان صورت گرفت که بی شک نتیجه آن قدرت گرفتن حرکت ملی آزربایجان در بین توده های مختلف مردمی است.
توزیع اعلامیه بیداری ملی و حرکت ملی در شهرهای مختلف از جمله تبریز ، اردبیل ، زنجان ، اورمیه، همدان ، قزوین ، تهران ،کرج با محوریت خطاب قراردادن ملت تورک آزربایجان و تشریح وضعیت فعلی رژیم ایران و اتحاد حول منافع ملت تورک آزربایجان جنوبی در قالب حرکت ملی آزربایجان بود ،که ضمن بیان واقعیت تاریخی جنبش های آزربایجان و حکومت ملی آزربایجان که امروز در سالگرد آن قرار داریم ضمن تشریح اقدامات دولت آزربایجان با اشاره به گستار وحشیانه مردم آزربایجان در آذر ماه ۱۳۲۵ توسط رژیم پهلوی ،تنها مسیر نجات ملت تورک نجات آزربایجان به واسطه حق تعیین سرنوشت میباشد.
دیوار نویسی گسترده در شهرهای آزربایجان که تصاویر و فیلم های آن در فضای مجازی دست به دست میشود نمود دیگر این چالش بود که در نوع خود ابتکار عملی نو از فعالین آزربایجانی میباشد.
با وجود محدودیت ها و فضای امنیتی جوانان آزربایجان شیوه جدیدی از مبارزات مدنی را شروع کرده اند، که با استقبال بی نظیر ملت آزربایجان مواجه گشته که مردمی بودن حرکت ملی آزربایجان و بیان مطالبات ملت آزربایجان سرلوحه اصلی این فعالیت ها بوده است

1- ویدئوهای ارسالی

IMG_7960

IMG_8057

 

2- تصاویر برافراشتن پرچم حرکت ملی  آذربایجان جنوبی در شهرهای مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ı

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH