8:38:31 - سه‌شنبه 20 آگوست 2019
دکتر چهرگانی دیگر اجازه نخواهیم ‌داد آذربایجان را تکه پارچه کنند
دیگر اجازه نخواهیم ‌داد آذربایجان را تکه پارچه کنند زمان اتحاد،بیداری و اعتراضات می باشد زمان اعتراضات فرا رسیده است دکتر چهرگانی

دیگر اجازه نخواهیم ‌داد آذربایجان را تکه پارچه کنند
زمان اتحاد،بیداری و اعتراضات می باشد زمان اعتراضات
فرا رسیده است
دکتر چهرگانی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH