19:51:20 - دوشنبه 18 سپتامبر 2017
دیدار اعضای کمیته مرکزی گاموح با دولت باغچه لی
دیدار اعضای کمیته مرکزی گاموح به نمایندگی از آزربایجان جنوبی با دولت باغچه لی رهبر حزب ملی گرای ترکیه(MHP)
دیدار اعضای کمیته مرکزی گاموح به نمایندگی از آزربایجان جنوبی با دولت باغچه لی رهبر حزب ملی گرای ترکیه(MHP)

دیدار اعضای کمیته مرکزی گاموح به نمایندگی از آزربایجان جنوبی با دولت باغچه لی رهبر حزب ملی گرای ترکیه(MHP)

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH