20:13:03 - چهارشنبه 23 اکتبر 2019
آبان، در بازی تیراختور آذربایجان و استقلال طهران، هنگام قرائت قرآن، به نشانی حمایت از تورکیه، همگی احترام نظامی خواهیم کرد. ⭕️ لوطفن پایلاشین 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
آبان، در بازی تیراختور آذربایجان و استقلال طهران، هنگام قرائت قرآن، به نشانی حمایت از تورکیه، همگی احترام نظامی خواهیم کرد. ⭕️ لوطفن پایلاشین 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

آبان، در بازی تیراختور آذربایجان و استقلال طهران، هنگام قرائت قرآن، به نشانی حمایت از تورکیه، همگی احترام نظامی خواهیم کرد.

⭕️ لوطفن پایلاشین 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH