21:41:52 - پنج‌شنبه 31 اکتبر 2019
۱۰ آبان، در بازی تیراختور آذربایجان و استقلال طهران، هنگام قرائت قرآن، به نشانی حمایت از تورکیه، همگی احترام نظامی خواهیم کرد.
۱۰ آبان، در بازی تیراختور آذربایجان و استقلال طهران، هنگام قرائت قرآن، به نشانی حمایت از تورکیه، همگی احترام نظامی خواهیم کرد.

۱۰ آبان، در بازی تیراختور آذربایجان و استقلال طهران، هنگام قرائت قرآن، به نشانی حمایت از تورکیه، همگی احترام نظامی خواهیم کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH