21:57:06 - پنج‌شنبه 31 اکتبر 2019
آزربایجان بی تاب برای اجرای سلام نظامی
آزربایجان بی تاب برای اجرای سلام نظامی 🔺در دیدار تیراختور آزربایجان استقلال با اقتدار تمام سلام نظامی را به نمایش خواهیم گذاشت تا دشمنان ملت تورک و ساتقین های جیره خوار بدانند تحت هیچ شرایطی نه با وعده جام فلزی ن هیچ چیز دیگر نمیتوانند هواداران تیراختور را از راهشان منحرف کنند

آزربایجان بی تاب برای اجرای سلام نظامی

🔺در دیدار تیراختور آزربایجان استقلال با اقتدار تمام سلام نظامی را به نمایش خواهیم گذاشت تا دشمنان ملت تورک و ساتقین های جیره خوار بدانند تحت هیچ شرایطی نه با وعده جام فلزی ن هیچ چیز دیگر نمیتوانند هواداران تیراختور را از راهشان منحرف کنند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH