20:39:10 - جمعه 6 اکتبر 2017
اهتزاز پرچم تورکمن های عراق در شهرداری مرسین ترکیه
اهتزاز پرچم تورکمن های عراق در شهرداری مرسین ترکیه

اهتزاز پرچم تورکمن های عراق در شهرداری مرسین ترکیه

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH