6:19:37 - سه‌شنبه 3 دسامبر 2019
کشف محموله ٩٣٣ کیلویی هروئین توسط کمرگ کشور جمھوری آذربایجان شمالی
کشف محموله ٩٣٣ کیلویی هروئین توسط کمرگ کشور جمھوری آذربایجان شمالی، جاسازی شده در بار تریلی‌هایی که از ایران به اوکراین می‌رفتند. تمامی محموله‌های مواد مخدر کشف شده توسط گمرک آذربایجان شمالی متعلق به سازمان تروریستی سپاه پاسداران ایران بوده، و این سازمان تروریستی از منظر بین‌المللی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان می‌باشد.

کشف محموله ٩٣٣ کیلویی هروئین توسط کمرگ کشور جمھوری آذربایجان شمالی، جاسازی شده در بار تریلی‌هایی که از ایران به اوکراین می‌رفتند.

تمامی محموله‌های مواد مخدر کشف شده توسط گمرک آذربایجان شمالی متعلق به سازمان تروریستی سپاه پاسداران ایران بوده، و این سازمان تروریستی از منظر بین‌المللی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان می‌باشد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH