23:01:26 - دوشنبه 23 مارس 2020
آماده سازی سالن دوهزار نفری ورزشگاه #سلماس به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی
آماده سازی سالن دوهزار نفری ورزشگاه #سلماس به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی

آماده سازی سالن دوهزار نفری ورزشگاه #سلماس به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH