21:49:58 - چهارشنبه 25 مارس 2020
عربستان قرنطینه شد
عربستان قرنطینه شد «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی بدلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس دستور قرنطینه ریاض، مکه و مدینه را صادر و همچنین جابجایی بین سیزده منطقه این کشور ممنوع اعلام شد.

عربستان قرنطینه شد

«محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی بدلیل پیشگیری از شیوع کرونا ویروس دستور قرنطینه ریاض، مکه و مدینه را صادر و همچنین جابجایی بین سیزده منطقه این کشور ممنوع اعلام شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH