7:43:56 - شنبه 4 آوریل 2020
چاپ مقاله با عنوان حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی
چاپ مقاله با عنوان حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی به قلم معاونت ارتباطات رهبری گاموح آقای ائلیار ماکویی در ماهنامه اولکو اوجاقلاری ترکیه -شماره ۱۷۵-مارس ۲۰۱۸

چاپ مقاله با عنوان حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی به قلم معاونت ارتباطات رهبری گاموح آقای ائلیار ماکویی در ماهنامه اولکو اوجاقلاری ترکیه -شماره ۱۷۵-مارس ۲۰۱۸

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH