7:52:45 - شنبه 4 آوریل 2020
کمک نقدی به ایران یعنی کمک به گروه‌های تروریستی
کمک نقدی به ایران یعنی کمک به گروه‌های تروریستی نشریه نشنال اینترست آمریکا: کسانی که از کمک نقدی غرب به ایران حمایت می‌کنند، در واقع در یک حرکت بی خردانه برای گروه های تندرو مذهبی و شبه نظامیان سپاه پاسداران ایران مهمات نظامی فراهم می کنند!

کمک نقدی به ایران یعنی کمک به گروه‌های تروریستی

نشریه نشنال اینترست آمریکا:
کسانی که از کمک نقدی غرب به ایران حمایت می‌کنند، در واقع در یک حرکت بی خردانه برای گروه های تندرو مذهبی و شبه نظامیان سپاه پاسداران ایران مهمات نظامی فراهم می کنند!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH