21:53:03 - شنبه 11 آوریل 2020
ترکیه همیشه در کنار کرکوک و مردم کرکوک
ترکیه همیشه در کنار کرکوک و مردم کرکوک ارسال تجهیزات و امکانات بهداشتی به کرکوک توسط ترکیه که بار دیگر ثابت کرد همیشه در کنار کرکوک و مردم کرکوک می‌باشد.

ترکیه همیشه در کنار کرکوک و مردم کرکوک

ارسال تجهیزات و امکانات بهداشتی به کرکوک توسط ترکیه که بار دیگر ثابت کرد همیشه در کنار کرکوک و مردم کرکوک می‌باشد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH