20:41:41 - دوشنبه 27 آوریل 2020
برنامه ای با موضوع: بررسی تبعیض اقتصادی سیستماتیک در آذربایجان جنوبی
برنامه ای با موضوع: بررسی تبعیض اقتصادی سیستماتیک در آذربایجان جنوبی با حضور آقای صابر زمانی کارشناس مسائل اقتصادی

برنامه ای با موضوع: بررسی تبعیض اقتصادی سیستماتیک در آذربایجان جنوبی

با حضور آقای صابر زمانی کارشناس مسائل اقتصادی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH