7:38:18 - جمعه 5 فوریه 2021
بسترسازی ایادی رژیم پان‌فارس آخوندی جهت رهبری مجتبی خامنه‌ای
بسترسازی ایادی رژیم پان‌فارس آخوندی جهت رهبری مجتبی خامنه‌ای ایادی رژیم پان‌فارس آخوندی، بعد از آیت‌الله‌ خطاب کردن و اعطای حکم اجتهاد به مجتبی خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای، این بار با استناد به فقه شیعه، سعی در توجیه حکومت موروثی و خلیفه‌گری می‌باشند تا از این طریق بستر مناسب جهت حکومت دیکتاتوری و موروثی را […]

بسترسازی ایادی رژیم پان‌فارس آخوندی جهت رهبری مجتبی خامنه‌ای

ایادی رژیم پان‌فارس آخوندی، بعد از آیت‌الله‌ خطاب کردن و اعطای حکم اجتهاد به مجتبی خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای، این بار با استناد به فقه شیعه، سعی در توجیه حکومت موروثی و خلیفه‌گری می‌باشند تا از این طریق بستر مناسب جهت حکومت دیکتاتوری و موروثی را آماده کنند.

گفتنی است در هزاره‌های قدیم و در زمان حکومت‌های سلطنتی چند قرن پیش حکومت از پدر به پسر یا از برادر به برادر یا فامیل خونی چون برادرزاده می‌رسید که مصداق بارز حکومت‌های دیکتاتوری و سلطنتی می‌باشد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH