10:45:44 - جمعه 12 مارس 2021
قسمتی جدید از سریالی صد ساله ؛ استفاده از زبان تورکی ممنوع ! / محمد عینی
قسمتی جدید از سریالی صد ساله ؛ استفاده از زبان تورکی ممنوع ! / محمد عینی روی کار آمدن پهلوی آغازی بود بر گسترش تفکرات پان فارسیزم و تورک ستیز با تکیه بر پشتوانه ای به نام حاکمیت در جغرافیای سیاسی ایران و با قرار گرفتن این جریانات در محوریت حکومت پهلوی ، تحریف گسترده […]

قسمتی جدید از سریالی صد ساله ؛ استفاده از زبان تورکی ممنوع ! / محمد عینی

روی کار آمدن پهلوی آغازی بود بر گسترش تفکرات پان فارسیزم و تورک ستیز با تکیه بر پشتوانه ای به نام حاکمیت در جغرافیای سیاسی ایران و با قرار گرفتن این جریانات در محوریت حکومت پهلوی ، تحریف گسترده تاریخ ، نژاد پرستی و سرکوب حقوق قومیت ها در راستای پروژه ملت سازی برای قوم فارس کلید خورد

حکومت پهلوی در جهت گسترش تفکرات نژادپرستانه خود و از میان برداشتن اصلی ترین مانع در مسیر زیاده خواهی هایش ، برای به زیر سوال بردن هویت تورکان در ایران و  نادیده گرفتن حقوق اساسی آنها  ابتدا با ابداع نظریه آذری  به دست احمد کسروی و با استناد بر این نظریه پوچ و بی اساس به دنبال این بود تا زبان تورکی را زبانی بیگانه با جغرافیای ایران و زبانی بدون پیشینه تاریخی در این جغرافیا معرفی کند

و این دشمنی و ضدیت با ملت تورک در جغرافیای سیاسی ایران از جانب حکومت پهلوی رفته رفته با ابلاغ فرامینی مبنی بر ممنوعیت استفاده از زبان تورکی در آذربایجان بیش تر از پیش علنی گردید

انقلاب ۵۷ با از میان برداشتن حکومت پهلوی توانست ظواهر را تغییر دهد اما در خشکاندن تفکرات و نگرش های ریشه دار در قلب ایران بی تاثیر بود و ادامه همان سیاست ها با ظاهری دیگر و در غالبی دیگر توسط جریانات نفوذی از سر گرفته شد و در مواردی حتی با شدتی بیشتر از دوران پهلوی این ضدیت ها علنی گردید

در تازه ترین قسمت از این سریال صد ساله نیز طی ابلاغیه ای ، چاپ و نشر هرگونه تقویم و سررسید به زبان تورکی ممنوع شد ، عملی که میتوان آن را به شمشیر عریانی تشبیه کرد که در دشمنی با موجودیت یک ملت ، به دست گرفته اند.

و دردناک ترین قسمت ماجرا ، حالِ آن بخش از ملت است که بی هیچ واکنشی به تماشای سریال صد ساله نابودی خود نشسته اند…

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH